Gotland Grand National Sports Club

Alla förare som kör Gotland Grand National behöver ett medlemskap i en Svemo ansluten klubb. GGN Sports Club är en förening som bildades i mars 2018 för enduro & crossförare.

Klubben arrangerar idag världens största endurotävling Gotland Grand National och satsar på framtiden ungdomar inom sporten. Klubben är givetvis öppen för alla förare, elit, motionärer, ungdomar och guldhjälmsförare.

GGN Sports Club erbjuder medlemskap för Gotland Grand National, där du kan lösa medlemskap på 300 kr för hela säsongen eller som familj betala en avgift på 500 kr för alla i familjen.

Bli medlem i GGN Sports Club

GGN Sports Club är även en stolt arrangör av världens största endurotävling Gotland Grand National!

Är du inte bosatt på Gotland och skall köra GGN men saknar klubb? Då kan du lösa ett medlemskap hos oss för 300 :-

Medlemspriser för 2023:
1.  Enskild 300:-
2.  Familj 500 :-

 Önskar du bli medlem är det enda du behöver göra att maila oss på så får du därefter vidare instruktioner: info@ggnsportsclub.se

(Familjeavgift är för personer folkbokförda på samma adress. Sambo, gifta ensamstående samt deras hemmaboende barn. Om ni är en familj så gör en medlemsansökan per person samt skicka ett mail till info@ggnsportsclub.se vilka som ingår i familjen).

Hos oss är alla välkomna, tillsammans är vi GGN Sports Club!

Organisationsnummer

802514-7276

Bildad

2018-01-23

Föreningsnummer

53227-27

Postadress

Nordic Sport & Event AB, Broväg 10

62140 Visby

Telefon

0498691200

E-post

info@ggnsportsclub.se

Bankgiro

180-0986

Swish

1230262428 

Conny Bohlin Styrelseordförande

Angelica Thomsson Sekreterare/ Ekonomi

Kenneth Häglund

Jan Bergwall

Jesper Cederlund

Jenny Slotte Hassel

Peter Schöön

Calle Jacobsson

Christer Stoltz

Johanna Törnvall

Dick Svennefelt

Stadgar Enduro- & Motocrossklubb Gotland

(Beslutade 20180306). Uppdaterade 20210519.

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Enduro- & Motocrossklubb Gotland är en ideell klubb bestående av fysiska personer som medlemmar.

Klubbens ändamål är:

a t t samla medlemmar med Enduro & Motocross intresse till gemensamma aktiviteter a t t arrangera och deltaga i olika motorsporter
a t t utveckla barn och ungdomar inom Enduro & Motocross sporten

Klubben skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Klubbens namn m.m.

Klubbens fullständiga namn är Enduro- & Motocrossklubb Gotland Klubbens organisationsnummer är 802514-7276
Klubben har sin hemort i Visby, Gotland.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

Klubben är medlem i Svemo, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i Svemo blir föreningen även medlem i distriktsidrottsförbundet (Gotland) ( DF ) och specialidrottsförbundet Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF)

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

Klubben är skyldig att följa nämnda organisations stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

4 § Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 § Firmateckning

Klubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda klubben skall återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring

Beslut om ändring av klubbens stadgar kan endast ske vid ett årsmöte.
Stadgeändringsförslag skall framgå av kallelsen till årsmötet.
Beslut om ändring av klubbens stadgar måste tillstyrkas av minst 2/3 delar av de vid sammanträdet avgivna rösterna, för att vara giltigt. Beslut om ändring av stadgarna får även ges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, klubb, får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller Svemos:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges dels att klubbens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Svemo.

10 § Kommunikation med klubbens medlemmar
Vid kommunikation med klubbens medlemmar skall styrelsen använda sig av e-mail, klubbens hemsida, dess Facebook-forum samt klubbens medlemsblad. Medlem skall uppmanas att uppge en giltig e-mailadress i syfte att minska klubbens administrativa kostnader.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall meddelas via e-mail.

2 kap Klubbens medlemmar 1 § Medlemskap

1.1 § Enskild medlem och hedersmedlem
Alla personer som vill stödja klubbens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller på annat sätt skada klubbens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas skall personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till Svemo.

Till hedersmedlem kan väljas medlem som under lång tid varit aktiv inom klubben på ett framträdande sätt, antingen som tävlande och/eller som klubbfunktionär. En hedersmedlem har samma skyldigheter och rättigheter som övriga medlemmar, till exempel rösträtt, men betalar ingen medlemsavgift.
Varje medlem kan till styrelsen inkomma med förslag på vem som skall bli hedersmedlem. Beslut fattas på årsmötet.

1.2 § Familjemedlem

För familjemedlem gäller samma regler för medlemskap som för enskild medlem. Familj betalar max 500 kr totalt, men alla är ensilda medlemmar.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

• skall följa klubbens stadgar och beslut som fattats av organ inom klubben samt följa de i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,

 • skall betala de avgifter som beslutats av klubben,
 • medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 15 mars för att få ha rösträtt vid årsmötet
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens angelägenheter i den utsträckning som följer av kap 6 2 §,

har inte rätt att ta del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i klubbens verksamhet under de former som är vedertagna inom Enduro & Motocross sporten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Klubben har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin klubb.
Klubben bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning.
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till ( SF ) som administrerar ifrågavarande idrottsgren,

får medlemmen delta endast och detta ( SF ) godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur klubb, skall skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till klubben, bestämmer klubbstyrelsen om den skall betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutats upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personerna ska underrättas om att medlemskapet upphört.

5 § Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av klubben beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, brutit mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadat klubbens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid (suspension). Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av klubbstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till Svemo enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, och ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubbens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben med annan klubb eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

På årsmötet behandlas årsredovisning och årsbokslut. Årsredovinsingen ska finnas tillgänglig minst en veckan före mötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får inkomma med förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud för endbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sin omyndiga barn.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
 • att medlemskap har beviljats före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast den 15 mars.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a)  klubbens ordförande för en tid av ett år;
  b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c)  en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförand
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. Arbetstagare inom klubben får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller i klubben.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubbens hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragnings-listan behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning 1 § Sammansättning

Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

2 § Åligganden

Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte, och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter skall valberedningen via klubbens hemsida informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen skall upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag på klubbens hemsida.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val om nomineringen avser. Valberednignen ska även meddela de namnen som i överigt föreslagits inför valberedningen.

5 kap Revision
1 § Revisorer och revision

Klubbens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av den av årsmötet utsedda revisorn. Revisorn skall vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret skall vara revisorn tillhanda senast en månad efter räkenskapsårets utgång.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen 1 § Sammansättning

Styrelsen skall bestå mellan 5-10 ledamöter inkl ordförande. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Om ledamot avgår i förtid ersätts inte ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för RF:s och Svemos och förevarande stadgar, svara för klubbens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

se till att klubben följer gällande författningar och andra bindande regler,

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande organ inom klubben,
 • ansvara för och förvalta klubbens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om klubbens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada klubbens intressen,
 • tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i

ordförandens ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke skall protokoll upprättas. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga klubborgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande organ inom klubben

Styrelsen får vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 § Instruktioner

Klubbens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § skall fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

Dessa stadgar togs beslut på 20180307 av den utsedda styrelsen för Enduro- & Motocrossklubb Gotland.

Saknar du klubbtillhörighet?

GGN Sports Club är klubbarrangör för Gotland Grand National och erbjuder alla förare som saknar klubbtillhörighet att lösa medlemskap smidigt och enkelt via GGN Sports Club.

Vill ni bli en del av GGN Sports Club skicka ett mail till klubben nedan.

Medlemskap/ person:

300 kr

Medlemskap/ familj:

500 kr